శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్తోత్రం

శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్తోత్రం


శ్రీ మత్వయోనిధినికేతన చక్రపాణే
భోగీంద్ర భోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత 
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
బ్రహ్మేద్ర రుద్ర మరుదర్కకిరీటకోటి-
సంఘట్టితాంఘ్ర్‍ఇ కమలామలకాంత
లక్ష్మీలసత్కుచ సరోరుహ రాజహంస
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసారదావ దహనాతుర భీకరోరు-
జ్వాలావలీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య
త్వత్వాద పద్మసరసిరుహ మాగతస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసారజాల పతితస్య జగన్నివాస
సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝ పోపమస్య
ప్ర్‍ఓత్కంటిత ప్రచురతాలుకమస్తకస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసారకూపమతి ఘోరమగాధ మూలం
సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్ప సమాకులస్య
దీనస్యదేవ కృపయా పదమాగతస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసారభీకర కరీంద్ర కరాభిఘాత-
నిష్షిష్షమర్మవపుషః సకాలార్తినాశ
ప్రాణప్రయాణ భవభీతి సమాకులస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసార సర్పఘనవక్త్ర భయోగ్రతీవ్ర
దంష్ష్రాకరాల విషదగ్ధ వినష్షమూర్తే
నాగారివాహన సుధాబ్ది నివాస శౌరే
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసారవృక్ష మఘబీజమనంత కర్మ
శాఖాశతం కరణపత్ర మనంగ పుష్పం
అరుహ్య దుఃఖ దలితం పతతో దయాలో
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసార సాగర విశాల కరాల ఘోర
నక్రగ్రహగ్రసన నిగ్రహవిగ్రహస్య
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మిని పీడితస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసార సాగర నిమజ్జనముహ్య మానం
దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్
ప్రహ్లాద ఖేద పరిహార పరావతార 
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
సంసార ఘోరగహనే చరతో మురారే
మారోగ్ర భీకర మృగ ప్రచురార్ది తస్య
ఆర్తస్య మత్సర నిదాఘ నిపీడితస్య 
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
బద్ద్వాగలే యమభటా బహుతర్జయంతః
కర్షంతి యత్ర భవపాశతైర్యుతం మాం
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాలో
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో
యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్ధన వాసుదేవ
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ
మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్
వామే కరేణ వరదాభయపద్మ చిహ్నం
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
అంధస్య మే హృత వివేకమహాధనస్య
చోరై ప్రభో బలిభిరింద్రియ నామధేయైః
మోహాంధకూప కుహరే వినిపాతితస్య
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక
వ్యాసాంబరీశ శుకశౌనక హృన్నివాస
భక్తానురక్త పరిపాలన పారిజాత
లక్ష్మీనరసింహ మమదేహి కరావలంబమ్
లక్ష్మీనరసింహ చరణాబ్జ మధువ్రతేన
స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ
యే యత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తి యుక్తా-
స్తేప్రయాంతి తత్పదసరోజమఖండ రూపం

0 comments:

Post a Comment