ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయం

ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయం (kadapa)కడప టౌన్ నుంచి ఒంటిమిట్ట 25km ఉంటుంది . శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధిచెందాడు.
ఈ ఆలయం ఒక రాయతో తాయారు చేయబడ్డాయి..రామ్, సీతా లక్ష్మణులు, విగ్రహాలు ఉన్నాయి.
ఇక్కడ హనుమాన్ విగ్రహం ఉండదు. ఎందుకు అంటే.. గుడి కట్టినపుడు రాముడు ఆంజనేయ స్వామి ని కలవ లేదు . అందుకు అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం ఉండదు .

శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయం రామతీర్థం మరియులక్ష్మనతిర్థం
వంటి ఇద్దరి నిత్యం కొలనులు ఉన్నాయి. పురాణ నుండి కొన్ని సంఘటనలకు రామాయణం మరియు మహాభారతం ఈ ఆలయం లోపల కళారూపంలో శృంగారమైన చేశారు.

జానపద నమ్మకం ప్రకారం, గ్రామం రెండు వ్యక్తులు, కంపన రాజు సహాయం చేసిన వొంతోడు మరియు మిత్తోడు, నుండి దాని పేరు పొందింది. బదులుగా, రాజు వాటిని తర్వాత గ్రామం పేరు. సమయం కాలంలో, గ్రామం ఒంటిమిట్ట అనేవారు.

0 comments:

Post a Comment